Інформація станом на 24 годину останнього робочого дня, що передує дню проведення річних загальних зборів Товариства 25.04.2020 р.