Інформація станом на 24 годину останнього робочого дня, що передує дню проведення річних загальних зборів Товариства 16.04.2019р.